Φροντίστε την υγεία σας

Πολιτική Απορρήτου

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση για τους τρόπους που ο Ιωάννης Γκιάλας (εφεξής «Ιατρός») συλλέγει, επεξεργάζεται και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τους λόγους που τηρεί τα δεδομένα, για το είδος των δεδομένων που επεξεργάζεται, για το χρονικό διάστημα που αποθηκεύει τα δεδομένα και για τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας που υιοθετεί για την προστασία των  δεδομένων.

Ο Ιατρός διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις υπηρεσίες του και την παρούσα Πολιτική, ανά διαστήματα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Ιατρός ενθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.


Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, Τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, αποτελούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα) και απαιτούν αυξημένη προστασία.

Η φύση της δραστηριότητας του Ιατρού είναι τέτοια ώστε καθημερινά έρχεται σε επαφή με πληθώρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασθενών, προσωπικού ιατρείου, ιατρών – συνεργατών, λοιπών συνεργατών – προμηθευτών – υπεργολάβων, επισκεπτών ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, ληπτών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ.


Σκοποί Συλλογής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Ιατρός συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:

 • Για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας φροντίδας προς τους ασθενείς που επισκέπτονται το Ιατρείο του.
 • Για την διαχείριση παραπόνων των ασθενών και επισκεπτών.
 • Για διαχείριση δευτερευόντων υπηρεσιών όπως η πρόσβαση, η ασφάλεια, ο έλεγχος εισόδου στους χώρους του.
 • Για ενημέρωση του κοινού για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων ενημερωτικών δράσεων ή επιστημονικού χαρακτήρα, μέσω ηλεκτρονικών μέσων συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και μέσω λοιπών ενεργειών πάσης φύσεως.
 • Για την οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων / προγραμμάτων προς το προσωπικό, αλλά και επιστημονικών ημερίδων / εκδηλώσεων ή/και εκπαιδεύσεων προς τους συνεργάτες ιατρούς κάθε ειδικότητας.


Βασικές Αρχές Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Ιατρός τηρεί τις κάτωθι θεμελιώδεις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η τήρηση των οποίων επιβάλλεται από τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»):

 • Τα δεδομένα συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο μη συμβατό προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Τα δεδομένα είναι κατάλληλα και συναφή και περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία
 • Τα δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιούνται όποτε απαιτείται, ενώ λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα, για την άμεση διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προσώπων στα οποία αναφέρονται και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας και βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της διαβίβασης σε τρίτους, πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις νομιμοποιητικές βάσεις του άρθρου 6 και του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ.
 • Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό στα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων.
 • Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι εμπιστευτική και διεξάγεται από πρόσωπα τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας.
 • Λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 • Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό την ευθύνη του Ιατρού (υπεύθυνος επεξεργασίας), η οποία διασφαλίζει και αποδεικνύει για κάθε πράξη επεξεργασίας τη συμμόρφωση της προς τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.


Είδη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται

Ενδεικτικά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον Ιατρό και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας συμπεριλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την επίσκεψη ενός ασθενή, για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου, για την συνεργασία με ιατρό, για την συνεργασία λοιπούς συνεργάτες, για την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού δελτίου / newsletter προς τρίτους κ.ο.κ.

Στην περίπτωση των ασθενών, συλλέγονται δεδομένα υγείας σχετικά με τις παρεχόμενες από τον Ιατρό ιατρικές υπηρεσίες ή ακόμα και δεδομένα υγείας για ιατρικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν από τον Ιατρό, αλλά αναφέρθηκαν στον Ιατρό είτε από τους ίδιους τους ασθενείς, είτε από τρίτους. Επίσης, ενδέχεται να συλλεγούν και προσωπικά δεδομένα συνοδών ή συγγενών των ασθενών.  Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέγονται πληροφορίες για την διεκπεραίωση της πληρωμής (πχ. τραπεζικός λογαριασμός ή πιστωτική κάρτα).

Στην περίπτωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας του Ιατρού, συλλέγονται πληροφορίες από τη χρήση της ιστοσελίδας  και πάσης φύσεως ψηφιακών πλατφορμών που χρησιμοποιεί ή μπορεί να χρησιμοποιήσει στο μέλλον ο Ιατρός, με σκοπό την ενημέρωσή τρίτων, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocol address) της συσκευής του επισκέπτη (πχ ηλεκτρονικός υπολογιστής, laptop, tablet, smartphone), μοτίβα περιήγησης στις ιστοσελίδες (browsing patterns), πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, ιστορικό του προγράμματος περιήγησης (browser history), δεδομένα γεωγραφικού προσδιορισμού (geolocation), στοιχεία του πρωτοκόλλου HTTP κλπ. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές του Ιατρού, ενώ τα δεδομένα τηρούνται σε συγκεντρωτική μορφή ώστε να μην είναι εφικτή κατά το δυνατό η ταυτοποίηση των χρηστών.


Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Διαβίβαση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων συλλέγονται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Ιατρού ή από τον ίδιο, για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Ειδικά για την περίπτωση των ασθενών, προσωπικά δεδομένα μπορεί να δίδονται από τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, από άτομο/άτομα που τα συνοδεύουν.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικά βάσει των νομιμοποιητικών βάσεων του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ για απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή του άρθρου 9 ΓΚΠΔ για ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα). Ειδικά τα ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα των ασθενών παρέχονται σε τρίτα μέρη μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα υποκείμενα των δεδομένων (π.χ. στους ιατρούς για σκοπούς διάγνωσης/θεραπείας). Με τη ρητή συναίνεση ή τη σχετική εντολή των υποκειμένων των δεδομένων, δεδομένα υγείας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους (π.χ. ασφαλιστική εταιρεία ασθενή).

Ο Ιατρός δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων για άλλους σκοπούς, διαφορετικούς από αυτούς που συλλέχθηκαν και δεν θα τα δημοσιοποιήσει/κοινοποιήσει σε τρίτους χωρίς νόμιμη βάση επεξεργασίας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.


Διάρκεια Τήρησης Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με την ειδικότερη ενημέρωση που παρέχεται ξεχωριστά σε κάθε κατηγορία υποκειμένου δεδομένων.

Ειδικότερα για τους ασθενείς, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων τους είναι 10 έτη, σύμφωνα με την υποχρέωση που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, εκτός εάν βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες, οπότε ο χρόνος τήρησης τους παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Μετά τη χρονική περίοδο τήρησής τους, ο Ιατρός φροντίζει ώστε τα προσωπικά δεδομένα να καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.


Θεμελιώδη δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Ο Ιατρός έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο κατανοητό για τα στοιχεία επικοινωνίας που συλλέγει, για το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων του και τη νομική βάση για την επεξεργασία τους, για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων του, για το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα του, για τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και καταγγελίας στην εποπτική αρχή, για τον υποχρεωτικό ή μη υποχρεωτικό χαρακτήρα της χορήγησης των δεδομένων, καθώς και για τις ενδεχόμενες συνέπειες σε περίπτωση μη χορήγησης τους. Σε περίπτωση που ο Ιατρός προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, οφείλει να ενημερώνει το υποκείμενο σχετικά. Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το υποκείμενο των δεδομένων, ο Ιατρός οφείλει να ενημερώνει για την πηγή προέλευσης των δεδομένων του.
 • Δικαίωμα πρόσβασης:  Ο Ιατρός έχει την υποχρέωση να επιβεβαιώνει στο υποκείμενο των δεδομένων ότι προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και να του παρέχει αντίγραφο των δεδομένων του που υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν το υποκείμενο των δεδομένων ασκεί το δικαίωμα πρόσβασης.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ιατρό τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που το αφορούν, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, υπό τους περιορισμούς που προβλέπει ο ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων:  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την φορητότητα των δεδομένων του στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υπό τις προϋποθέσεις που ρυθμίζονται στον ΓΚΠΔ.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους με την έγγραφη υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση giangkialas@yahoo.gr. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία ταυτοποίησης του υποκειμένου των δεδομένων και να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο Ιατρός δύναται να ζητά την παροχή πρόσθετων μεθόδων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr).

Ο Ιατρός θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήματα να απαντώνται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.


Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Ιατρός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται, τόσο ως προς την εμπιστευτικότητα/ εχεμύθεια των πληροφοριών, όσο και ως προς την ακεραιότητά τους (να μην αλλοιωθούν, να μην καταστραφούν κατά λάθος κ.λπ.).

Γενικά, ο Ιατρός, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο Ιατρός, στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά εφαρμόζει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων περιορίζεται μόνο στο προσωπικό της Ιατρού που είναι αναγκαίο να έχει πρόσβαση για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συγκεκριμένης επεξεργασίας. Το προσωπικό του Ιατρού  δεσμεύεται έναντί τους για την τήρηση εμπιστευτικότητας και ιατρικού απορρήτου για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή του ή του αποκαλύπτει ο ασθενής ή τρίτοι (συγγενείς, συνοδοί, επισκέπτες, ιατροί, λοιποί συνεργάτες κλπ).

Η διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων (ιδίως των δεδομένων υγείας των ασθενών) γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή και διακριτικότητα. Ειδικότερα, έχουν επισημανθεί στο προσωπικό του Ιατρού τα ακόλουθα:

 • Ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων των ασθενών πρέπει να γίνεται με απόλυτη διακριτικότητα.
 • Όταν προσέρχεται ο ασθενής είτε για να λάβει ιατρικές υπηρεσίες είτε για να παραλάβει εξετάσεις ή αντίγραφα του ιατρικού του φακέλου, πρέπει να γίνεται πάντα ταυτοποίησή του.
 • Τα δεδομένα υγείας του ασθενή παραδίδονται μόνο στον ασθενή προσωπικά ή σε επαρκώς εξουσιοδοτημένο από τον ασθενή τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα παραλαμβάνει τα δεδομένα του ασθενή μόνο μετά την ταυτοποίησή του.
 • Το προσωπικό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό όταν χειρίζεται έγγραφα που περιέχουν δεδομένα ασθενών: αυτά δεν πρέπει να μένουν ποτέ εκτεθειμένα και πρέπει να παραδίδονται μόνο στα εξουσιοδοτημένα άτομα.
 • Το προσωπικό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό όταν χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή – όταν απομακρύνεται από το ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα πρέπει να  φροντίζει να τον κλειδώνει. 
 • Οι κωδικοί πρόσβασης στον υπολογιστή είναι αυστηρώς προσωπικοί και το προσωπικό δε πρέπει να τους μοιράζεται με κανέναν.
 • Όταν το προσωπικό αντιληφθεί ότι κάποιος τρίτος έχει αποκτήσει πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση σε δεδομένα ασθενή θα πρέπει να ενημερώνει τον προϊστάμενο του τμήματος και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.
 • Όταν το προσωπικό έχει κάποια αμφιβολία για την ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των ασθενών θα πρέπει να ενημερώνει τον προϊστάμενο του τμήματος, ο οποίος είναι αρμόδιος είτε θα δίνει τις ορθές κατευθύνσεις ο ίδιος είτε θα απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Όλο το προσωπικό του Ιατρού είναι ενήμερο ότι η υποχρέωση τήρησης και διαφύλαξης του ιατρικού απορρήτου και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αφορά το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως θέσης, ειδικότητας και ιεραρχικής βαθμίδας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Παρατίθεται η πολιτική την οποία ακολουθεί η ιστοσελίδα του ιατρού Ιωάννη Κ. Γκιάλα, με έδρα την Αθήνα (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 92, Τ.Κ. 11528, Αθήνα, τηλ. +30 211 11 89 180, giangkialas@yahoo.gr) για τη χρήση των cookies στην ιστοσελίδα του (https://www.gkialasurology.gr/), η παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις τους σε σχέση με τα cookies καθώς και σχετικές πληροφορίες.


Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστότοπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστότοπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται  ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.


Διαχείριση cookies μέσω του φυλλομετρητή

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν. Φυσικά, η μη επιλογή αυτής της ρύθμισης δεν ερμηνεύεται ως βούλησή σας για αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των cookies.

Μπορείτε ακόμα να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου).

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


Αναγκαία cookies

Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της Ιστοσελίδας. Αποθηκεύουν πληροφορίες για την αναγνώριση/διατήρηση που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) καθώς και τις προτιμήσεις του επισκέπτη όσον αφορά τη χρήση των προαιρετικών cookies. Για την χρήση των υποχρεωτικών cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη. Τα αναγκαία cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:  

Όνομα Περιγραφή Πάροχος Διάρκεια
CookieConsent Αποθηκεύει την κατάσταση συναίνεσης για cookies Cookiebot 1 έτος


Cookies Ανάλυσης/Απόδοσης 

Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της, υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει ήδη συγκατατεθεί.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν τον τρόπο περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα όπως η συχνότητα της επίσκεψής σας στις σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε για την αναζήτηση, ο τύπος του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας, η ιστοσελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία δεν σας ταυτοποιούν, δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Μπορεί να κοινοποιηθούν στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία μόνο για το σκοπό τη διαχείρισης της Ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Τα cookies μέτρησης και ανάλυσης που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:

Όνομα Περιγραφή Πάροχος Διάρκεια
_ga Καταχωρεί ένα μοναδικό ID που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Google Tag Manager 2 έτη
_ga_# Χρησιμοποιείται από τα Google Analytics για συλλογή δεδομένων σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη. Google Tag Manager 2 έτη

Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται προκειμένου να είναι λειτουργική η δυνατότητα ένθεσης YouTube videos στην Ιστοσελίδα

Tα YouTube Cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:

Όνομα Περιγραφή Πάροχος Διάρκεια  
YSC Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των θεάσεων των ενσωματωμένων βίντεο. YouTube Όσο το τρέχον session χρήσης  
PREF Αποθηκεύει προτιμήσεις του χρήστη όπως τη γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις για τα βίντεο του YouTube που είναι ενσωματωμένα σε διάφορες ιστοσελίδες. YouTube 1 έτος  
GPS Καταχωρεί μία μοναδική ταυτότητα για τον εντοπισμό των χρηστών βάσει της γεωγραφικής τους τοποθεσίας. YouTube Όσο το τρέχον session χρήσης  
Όνομα Περιγραφή Πάροχος Διάρκεια  
VISITOR_INFO1_LIVE Εντοπίζει τις πληροφορίες των ενσωματωμένων σε μια ιστοσελίδα βίντεο του YouTube. YouTube 6 μήνες  
IDE Αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με το πως ο χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και κάθε άλλη διαφήμιση πριν επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στους χρήστες σχετικές διαφημίσεις σύμφωνα με το προφίλ τους. Google Όσο το τρέχον session χρήσης  
               

Τα cookies αυτής της κατηγορίας αποθηκεύουν δεδομένα για να παρακολουθήσουν την συμπεριφορά του χρήστη με σκοπό να του εμφανίσουν σχετικές διαφημίσεις.

Τα Marketing Cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES

Η διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα cookies μπορεί να γίνει μέσω του cookie banner, το οποίο είναι διαθέσιμο στο footer της Ιστοσελίδας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση cookies εκ μέρους μας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο giangkialas@yahoo.gr.

Στην Ιστοσελίδα του ο Ιατρός χρησιμοποιεί τα cookies που είναι αναγκαία για την περιήγηση στην ιστοσελίδα και για την αποθήκευση των επιλογών των επισκεπτών/χρηστών σε σχέση με τα προαιρετικά cookies. Με τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα προαιρετικά cookies: α) για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας β) cookies για να είναι λειτουργική η δυνατότητα ένθεσης YouTube videos στην Ιστοσελίδα και γ)  προαιρετικά Marketing Cookies για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του χρήστη με σκοπό να του εμφανίσουν σχετικές διαφημίσεις.

Εξ’ ορισμού η προ-επιλογή των προαιρετικών cookies είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη.